a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Jesteśmy autorami gry „Trailmakers”, a nasza firma nazywa się Flashbulb. To kopenhaskie studio deweloperskie mieszczące się przy ulicy Frederiksberg alle 3, 1621 Copenhagen V., Dania, o numerze ewidencyjnym podmiotu 37650706, zarejestrowane w Duńskim Urzędzie ds. Przedsiębiorstw.

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

Chcemy, by niniejsza Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (lub „Umowa”) została przez Ciebie przeczytana. Dotyczy ona naszej gry „Trailmakers” (lub „Gry”) i zasad jej użytkowania. Na potrzeby Umowy wszelkie instrukcje i poradniki, które dostarczymy Ci wraz z Grą, uważa się za element Gry. Warunki tej Umowy obowiązują zawsze, gdy grasz w naszą Grę.

W razie konieczności możemy uznać, że część Warunków należy zmodyfikować. Umowa z wprowadzonymi zmianami pojawi się wówczas na naszej stronie internetowej i w platformie Steam.

Jeśli w przyszłości uznasz, że nie możesz zaakceptować którychkolwiek ze zmian w Umowie, lub jeżeli z ich powodu nie będziesz w stanie dotrzymać warunków Umowy, zgodnie z paragrafem 3. masz prawo zerwać niniejszą Umowę.

Słowem podsumowania – w Umowie zawarliśmy przydatne informacje dotyczące:

 • tego, czego My oczekujemy od Ciebie;
 • tego, czego Ty możesz oczekiwać od nas;
 • tego, co Ci wolno oraz czego Ci nie wolno;
 • zasad postępowania.

Zalecamy również zapoznać się z naszymi Zasadami Ochrony Prywatności, które znajdują się tu: https://www.playtrailmakers.com/terms-policies/

1. Udzielenie licencji
Użytkownikowi udziela się licencji („Licencja”) na pobranie, instalację i użytkowanie Gry. Udzielona Licencja ma charakter niewyłączony i ograniczony.

Przez pobieranie, instalację i użytkowanie Gry użytkownik akceptuje Warunki Umowy.
Oznacza to, że użytkownik nie otrzymuje Gry na własność, lecz udziela mu się prawa do jej użytkowania zgodnie z Warunkami Umowy.

1.1 Ograniczenia dotyczące Licencji
Do Licencji mają zastosowanie następujące ograniczenia:

 • użytkownik może użytkować Grę na jednym urządzeniu naraz;
 • każdorazowe kopiowanie, przenoszenie lub dystrybucja Gry wymaga zezwolenia właściciela Licencji;
 • zabrania się obchodzenia praw autorskich. Postępowanie tego rodzaju uznaje się za naruszenie praw autorskich;
 • nie zezwala się na stosowanie inżynierii wstecznej i dekompilacji;
 • zabrania się użytkowania Gry w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych;
 • użytkownikowi nie wolno komercjalizować Gry, o ile właściciel Licencji nie wyraził na to wyraźnego zezwolenia;
 • zabrania się korzystania z kodów, oprogramowania do automatyzacji (botów), programów hakerskich oraz jakichkolwiek nieautoryzowanych programów firm trzecich, narzędzi i treści zaprojektowanych w celach modyfikacji uczestnictwa w Grze.
 • użytkownikowi nie wolno modyfikować, tłumaczyć ani tworzyć prac pochodnych, powstałych w oparciu o Grę, ani posługiwać się żadnymi elementami Gry.

Użytkownik może na stałe przekazać wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy pod warunkiem, że odbiorca zaakceptuje Warunki Umowy. W tym celu użytkownik musi całkowicie odinstalować i usunąć Grę ze wszystkich kont, komputerów i urządzeń będących w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.

2. Własność intelektualna
Firma Flashbulb posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do Gry, w tym między innymi prawa autorskie do kodu źródłowego, postaci, scenerii, tekstu, dialogów i szaty graficznej, prawa wynikające z wpisania do rejestru wzorów do interfejsu użytkownika, znaków towarowych, patentów, wiedzy technologicznej „know-how” i tajemnic handlowych, a także prawa do nazw, tytułów, motywów itp.

Użytkownikowi zabrania się korzystać z praw przysługujących firmie Flashbulb bez jej zezwolenia.

3. Rozwiązanie Umowy
Niniejsza Umowa obowiązuje aż do czasu jej rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnej chwili przez całkowite odinstalowanie i usunięcie Gry ze wszystkich kont, systemów komputerowych i urządzeń będących w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.

Firma Flashbulb może według własnego uznania powiadomić użytkownika o rozwiązaniu Umowy w przypadku gdy zostanie dostrzeżone, że użytkownik nie przestrzega Warunków Umowy.

W razie rozwiązania umowy użytkownik musi bezzwłocznie i trwale zniszczyć Grę i wszystkie jej kopie będące pod jego kontrolą oraz przechowywane na wszelkich nośnikach danych. Na prośbę firmy Flashbulb użytkownik ma obowiązek przedstawić dowód, że powyższe działania zostały przez niego powzięte.

4. Odpowiedzialność prawna
Użytkownikowi zabrania się niewłaściwego korzystania z własności firmy Flashbulb. Użytkownik, który swoim działaniem doprowdzi do zniszczenia własności firmy Flashbulb – w tym kodu źródłowego, nazwy, marki, znaków towarowych i treści – zostanie poproszony o pokrycie strat.

Choć to mało prawdopodobne, w przypadku gdy Gra spowoduje szkody lub w razie stwierdzenia wady fabrycznej Gry użytkownik ma prawo ubiegać się o rekompensatę w kwocie nie większej niż cena, którą zapłacił za kopię Gry firmie Flashbulb.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa firma Flashbulb nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków i szkody pośrednie oraz za ryzyko związane z uszkodzeniem własności, utratą danych, utratą wartości firmy, awariami i usterkami sprzętu komputerowego, a także za utratę informacji biznesowej lub jakichkolwiek innych informacji w wyniku nabycia lub użytkowania Gry albo wady w Grze.

5. Ograniczona gwarancja
Gra zostaje dostarczona użytkownikowi „w stanie, w jakim się znajduje” („AS-IS”). W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Gra dostarczana jest bez gwarancji żadnego rodzaju.

Firma Flashbulb w szczególności nie gwarantuje nieprzerwanego ani wolnego od błędów i awarii działania Gry oraz tego, że występujące błędy i awarie zostaną naprawione.

6. Rekompensata
W przypadku stwierdzenia wady fizycznej w Grze firma Flashbulb dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, by naprawić zaistniałe błędy. W ostateczności użytkownik ma prawo ubiegać się o rekompensatę wynoszącą część lub całość kwoty, którą zapłacił za kopię Gry firmie Flashbulb.

7. Zasady postępowania
Czat nie jest systematycznie monitorowany ani moderowany. Firma Flashbulb nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dostarczane przez innych użytkowników.

W każdym przypadku użytkownika uczestniczącego w Grze uprasza się o wyrażanie się i postępowanie w sposób oględny i właściwy. Oznacza to między innymi zakaz:

 • zamieszczania treści i podtekstów erotycznych;
 • szykanowania;
 • zachowywania się szkodliwie lub agresywnie;
 • przeklinania.

Firma Flashbulb ma prawo wyłączyć profil użytkownika, jeśli uzna jego zachowanie za niestosowne.

8. Treści Generowane Przez Użytkownika
Wszelkie treści stworzone lub udostępniane w Grze przez użytkownika, a także usługi związane z Grą, w tym wyzwania, konstrukcje zaprojektowane w trakcie rozgrywki, wiadomości przesłane na czacie, powtórki, zrzuty ekranu i inne elementy personalizacji rozgrywki uznaje się za Treści Generowane Przez Użytkownika („TGU”).

Użytkownik, który zamieszcza, przesyła lub w jakikolwiek inny sposób udostępnia TGU, nadaje firmie Flashbulb nieodpłatne prawo do wykorzystywania TGU, jak zostało to określone poniżej. Użytkownik nie musi udzielać firmie Flashbulb dalszych pozwoleń, zaś firma Flashbulb nie jest zobowiązana do wypłaty rekompensaty w żadnej formie.

Użytkownik niniejszym udziela firmie Flashbulb ogólnoświatowego, niewyłącznego, w pełni spłaconego, wolnego od tantiem, nieodwołalnego, wieczystego, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa do użytkowania, kopiowania, reprodukowania, dystrybuowania, publikowania, publicznego wykonywania i wyświetlania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia i przechowywania TGU oraz tworzenia prac pochodnych o dowolnych, obecnie znanych lub powstałych po zawarciu Umowy formach, formatach lub nośnikach.

Użytkownik zrzeka się wszelkich praw niemajątkowych, które może posiadać w odniesieniu do jakichkolwiek TGU dostarczonych firmie Flashbulb. Firma Flashbulb postara się przypisywać autorstwo TGU ich twórcom zgodnie ze standardami panującymi w branży.

Użytkownikowi zabrania się tworzenia, generowania lub udostępniania w Grze jakichkolwiek TGU, do których nie ma on praw, a które mógłby przekazać firmie Flashbulb. Ponadto użytkownik nie może tworzyć, generować ani udostępniać w Grze jakichkolwiek TGU, które są niezgodne z prawem albo które naruszają lub łamią czyjeś prawa, w tym prawo własności intelektualnej bądź prawa autorskie, niemajątkowe czy do prywatności.

Firma Flashbulb zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich TGU według własnego uznania.

9. Prawo właściwe a własność terytorialna
W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy miejscowego prawa niniejsza Umowa zawarta jest na podstawie przepisów prawa duńskiego. Wszelkie spory wynikające z Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Miasta Kopenhagi (Dania).

10. Kontakt
Flashbulb Games Aps, Frederiksberg alle 3, 1621 Copenhagen V., duński podmiot o numerze ewidencyjnym 37650706, support@flashbulbgames.com

© 2024 Flashbulb Games Aps.